0
Jūsų krepšelis

Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir  Lukvy.lt elektroninės parduotuvės valdytojas (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes Lukvy.lt internetinėje parduotuvėje.

1.4. Užsakyti baldus svetainėje Lukvy.lt turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes Lukvy.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Prekių keitimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

4.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje emko-online.lt tikslais.

4.5. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą tai privalo padaryti raštiškai el. paštu. Pranešimas žodžiu negalioja.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve Luvy.lt.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės Lukvy.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

6.3.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu.

6.4. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos Lukvy.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas  suteikia 2 mėnesių garantiją visiems elektriniams komponentams naudojamiems, parduodamose produktuose, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

7.4. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus sąskaitą.

7.5. Pardavėjas neatsako už prekes, jei jos buvo fiziškai pažeistos ar sugadintos transportavimo ar naudojimo metu.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Pirkėjas už prekes atsiskaito  ONINE atsikaitymu arba banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į Lukvy.lt banko sąskaitą, naudodamas savo banko sistemą arba Lykvy.lt naudojamą ONLINE pinigų surinkimo sistemą.

8.2. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

8.3. Sąskaitose –  pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.2. Atsiimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti ar nepažeista Prekės pakuotės ar pakuočių būklė.

9.3. Pastebėjus akivaizdų prekės pakuotės pažeidimo faktą reikia nedelsiant informuoti kurjerį ir Pardavėją. Pirkėjas, susitarus su kurjeriu, turi atidaryti pakuotę, ir įsitikinti ar prekė, dėl pakuotės pažeidimo yra sveika. Nustačius, kad prekė buvo pažeista, pakuotę užklijuoti, ir perduoti grąžinimui.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Kai kurie produktai gali būti pristatomi nesurinkti/nesutverti, dėžėse, su pridedama surinkimo instrukcija.

10. Prekių  keitimas ar remontas

10.1. Prekių keitimą ar remontą oganizuoja Pirkėjas, grąžinimo kaštus apmoka Pirkėjas.

10.2. Grąžinti galima tik nenaudotas, nepraradusias prekinės išvaizdos prekes. Nustačius, kad grąžinta prekė buvo pažeista dėl pirkėjo veikos, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

10.3. Remiantis įstatymų numatyta tvarka (Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (žin., 2001, Nr. 58-2105), negrąžinamos ir nekeičiamos (kokybiškos ir nebrokuotos) šios interjero dekoravimo prekės:

• baldai (Šviesos stalai)

• šviestuvai

• žaislai

• interaktyvios edukacinės priemonės (šviesos stalai ir šviečiantys molbertai)

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už Lukvy.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Informacijos siuntimas

12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.